สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติREV6301001229 ม.ค. 63 (08:00)
29 ม.ค. 63 (17:00)
01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พชอ.
แสดง
อนุมัติREV6212008929 ม.ค. 63 (08:00)
29 ม.ค. 63 (17:00)
02 ห้องประชุมสุรพงษ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ YFHS
แสดง
ยกเลิกREV6211000229 ม.ค. 63 (08:30)
29 ม.ค. 63 (12:00)
04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)
สสจ.สมุทรสาครดูงาน Smart Oganize
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 3 รายการ