สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติREV6101005526 ก.พ. 61 (08:30)
26 ก.พ. 61 (16:30)
02 ห้องประชุมสุรพงษ์
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย
แสดง
ยกเลิกREV6102000126 ก.พ. 61 (09:00)
26 ก.พ. 61 (12:00)
03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
สอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 2 รายการ