สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
ยกเลิกREV6107006918 ก.ย. 61 (08:30)
20 ก.ย. 61 (12:00)
02 ห้องประชุมสุรพงษ์
ประชุมพิจารณาแผน อำเภอ
แสดง
ยกเลิกREV6108003619 ก.ย. 61 (08:00)
20 ก.ย. 61 (17:00)
04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)
ประชุมพิจารณาแผน
แสดง
อนุมัติREV6108004420 ก.ย. 61 (08:00)
20 ก.ย. 61 (17:00)
02 ห้องประชุมสุรพงษ์
ประชุมจัดทำแผน
แสดง
ยกเลิกREV6109002920 ก.ย. 61 (12:30)
20 ก.ย. 61 (16:30)
04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)
การประชุม VDO conference ศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีรับการระบาดของโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2561
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 4 รายการ