ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ31/08/2561 เวลา 11:25:21
วันที่ใช้ห้อง 27 ก.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   27 ก.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม การประชุม VDO Conference Dengue EOC ไข้เลือดออก
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ06/09/2561 เวลา 10:52:10
วันที่ใช้ห้อง 26 ก.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   26 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) ระดับจังหวัด
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ10/09/2561 เวลา 14:30:26
วันที่ใช้ห้อง 26 ก.ย. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   26 ก.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานพัสดุ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก งานพัสดุ
วาระการประชุม พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ06/09/2561 เวลา 14:44:33
วันที่ใช้ห้อง 26 ก.ย. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   26 ก.ย. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุม กวป.
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ12/09/2561 เวลา 10:02:43
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   25 ก.ย. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สสจ.กจ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมเขตสุขภาพที่5 ตรวจเยียม EOC
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ10/09/2561 เวลา 14:28:17
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.ย. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   25 ก.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานพัสดุ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก งานพัสดุ
วาระการประชุม พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ05/09/2561 เวลา 16:19:09
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.ย. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   24 ก.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานพัสดุ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก งานพัสดุ
วาระการประชุม พิจราณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ07/09/2561 เวลา 09:53:33
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   24 ก.ย. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ05/09/2561 เวลา 16:18:05
วันที่ใช้ห้อง 21 ก.ย. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   21 ก.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานพัสดุ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก งานพัสดุ
วาระการประชุม พิจราณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ12/09/2561 เวลา 10:09:56
วันที่ใช้ห้อง 21 ก.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   21 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุมกลุ่มวิชาชีพพยาบาล
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 37 รายการ