ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ14/11/2561 เวลา 16:24:00
วันที่ใช้ห้อง 30 พ.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   30 พ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ กรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ12/11/2561 เวลา 11:49:52
วันที่ใช้ห้อง 29 พ.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   29 พ.ย. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ13/11/2561 เวลา 13:45:58
วันที่ใช้ห้อง 29 พ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 พ.ย. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน ( สพฉ. )
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ16/11/2561 เวลา 15:26:50
วันที่ใช้ห้อง 29 พ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 พ.ย. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุมคณะบริหารสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ12/11/2561 เวลา 13:02:55
วันที่ใช้ห้อง 28 พ.ย. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   28 พ.ย. 61 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม อบรมทางไกลแพทย์แผนไทย
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ18/10/2561 เวลา 08:52:48
วันที่ใช้ห้อง 28 พ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 พ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายปรีชา เหลืองชูเชิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม นำเสนอผลงานการลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนระดับอำเภอ
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ09/11/2561 เวลา 13:41:16
วันที่ใช้ห้อง 28 พ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 พ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานกองทุนตำบล จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ19/11/2561 เวลา 10:05:50
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   27 พ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการ CHRO ระดับจังหวัด
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ12/11/2561 เวลา 14:02:02
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ย. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   27 พ.ย. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม อบรมทางไกลแพทย์แผนไทย
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ13/11/2561 เวลา 08:56:15
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ย. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   27 พ.ย. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการ Smart Organization
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 33 รายการ