ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ21/02/2562 เวลา 11:13:19
วันที่ใช้ห้อง 28 มี.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   28 มี.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานนิติการ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานนิติการ
วาระการประชุม รับการตรวจประเมินITA
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ12/03/2562 เวลา 10:59:47
วันที่ใช้ห้อง 28 มี.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   28 มี.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม ประชุมประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ22/02/2562 เวลา 09:55:24
วันที่ใช้ห้อง 26 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม ประชุมราชการเพื่อพัฒนาต้นแบบด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในรพ.สต.
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ22/03/2562 เวลา 16:26:13
วันที่ใช้ห้อง 25 มี.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   25 มี.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานพัสดุ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก งานพัสดุ
วาระการประชุม พิจราณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ07/03/2562 เวลา 10:27:16
วันที่ใช้ห้อง 25 มี.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   25 มี.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายสยาม บัวทอง   สำหรับแผนก งานโสตฯและซ่อมบำรุง
วาระการประชุม Smart.​ Pr.
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ13/03/2562 เวลา 15:15:59
วันที่ใช้ห้อง 25 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 มี.ค. 62 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นายสยาม บัวทอง   สำหรับแผนก งานโสตฯและซ่อมบำรุง
วาระการประชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีพบสื่อมวลชน
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ05/03/2562 เวลา 11:20:12
วันที่ใช้ห้อง 22 มี.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   22 มี.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายวรรณะ วีระผาสุก   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วาระการประชุม พบส.เภสัชกรรม
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ05/03/2562 เวลา 09:07:06
วันที่ใช้ห้อง 22 มี.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   22 มี.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานพัสดุ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก งานพัสดุ
วาระการประชุม พิจราณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ22/03/2562 เวลา 09:13:45
วันที่ใช้ห้อง 22 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   22 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ12/03/2562 เวลา 14:00:17
วันที่ใช้ห้อง 21 มี.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   21 มี.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม แนวทางแก้ไขโครงการ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 34 รายการ