ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ28/01/2563 เวลา 15:30:08
วันที่ใช้ห้อง 31 ม.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   31 ม.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายประเสริฐศักดิ์ เกตุแก้ว จองแทน   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม VDO ชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่ิอนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ10/01/2563 เวลา 14:49:43
วันที่ใช้ห้อง 31 ม.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   31 ม.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ28/01/2563 เวลา 15:21:23
วันที่ใช้ห้อง 31 ม.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   31 ม.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม ประชุมประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ16/12/2562 เวลา 11:05:22
วันที่ใช้ห้อง 31 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการดำเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ16/12/2562 เวลา 11:09:38
วันที่ใช้ห้อง 30 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ23/12/2562 เวลา 10:59:56
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ YFHS
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ04/01/2563 เวลา 14:21:02
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สสม.   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พชอ.
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ20/01/2563 เวลา 11:33:45
วันที่ใช้ห้อง 28 ม.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   28 ม.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2562
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ06/01/2563 เวลา 08:59:35
วันที่ใช้ห้อง 28 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ประชุมผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับอำเภอ
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ20/12/2562 เวลา 12:46:42
วันที่ใช้ห้อง 27 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมแม่และเด็ก
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 55 รายการ