ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมหลวงปู่หลิว ชั้น 3

อนุมัติ14/12/2560 เวลา 09:50:00
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 ก.พ. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม ประกวดหมอพื้นบ้านและหมอไทยดีเด่น
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ29/01/2561 เวลา 09:45:58
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.พ. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ก.พ. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานพัสดุ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก งานพัสดุ
วาระการประชุม พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ24/01/2561 เวลา 12:13:09
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.พ. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   05 ก.พ. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ประชุมพัฒนาเครือข่ายงานยาเสพติด
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ11/01/2561 เวลา 10:49:48
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.พ. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 ก.พ. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สสจ.กจ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุม กวป.
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ26/01/2561 เวลา 13:38:20
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.พ. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 ก.พ. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งว่าง ระดับชำนาการ ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ30/01/2561 เวลา 11:05:37
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.พ. 61 เวลา 10:00   ถึงวันที่   06 ก.พ. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิขาเทียมพระราชทาน
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ06/02/2561 เวลา 10:56:43
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.พ. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 ก.พ. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ13/12/2560 เวลา 11:05:13
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.พ. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 ก.พ. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เรียนรู้งานแต่ละฝ่าย และพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ05/02/2561 เวลา 17:06:47
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.พ. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม การจัดตั้งสุขศาลาพระราชทาน
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ16/01/2561 เวลา 10:44:21
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.พ. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามคุณภาพบัญชี ผู้รับผิดชอบงานการเงินของโรงพยาบาล
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 42 รายการ