ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ11/01/2562 เวลา 09:57:36
วันที่ใช้ห้อง 31 ม.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   31 ม.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุม กวป.
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ16/01/2562 เวลา 15:46:06
วันที่ใช้ห้อง 30 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม การปฏิรูประบบสุขภาพ
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ16/01/2562 เวลา 09:38:01
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานพัสดุ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก งานพัสดุ
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาผลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ18/12/2561 เวลา 16:05:16
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   29 ม.ค. 62 เวลา 14:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ18/12/2561 เวลา 16:30:16
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม อบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ03/01/2562 เวลา 19:10:38
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุม GIN Conference ของสรพ.
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ04/01/2562 เวลา 09:23:09
วันที่ใช้ห้อง 28 ม.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   28 ม.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม นักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 ดูงานสำนักงานสาธารณสุขจังกวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ25/12/2561 เวลา 15:37:00
วันที่ใช้ห้อง 28 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิตในการดูแลช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตาย/กลุ่มเสี่ยง จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ04/01/2562 เวลา 14:42:02
วันที่ใช้ห้อง 28 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม อบรม ทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาวระดับอำเภอ
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ24/12/2561 เวลา 09:42:42
วันที่ใช้ห้อง 25 ม.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   25 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานทันต สาธารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วาระการประชุม พบส.ทันตกรรม
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 49 รายการ