ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ18/06/2562 เวลา 16:33:23
วันที่ใช้ห้อง 27 มิ.ย. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   27 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมซ้อมแผน
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ10/06/2562 เวลา 14:19:13
วันที่ใช้ห้อง 27 มิ.ย. 62 เวลา 12:30   ถึงวันที่   27 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานกองทุนตำบล จังหวัดกาญจนบุรี ปี 62
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ10/06/2562 เวลา 16:24:16
วันที่ใช้ห้อง 24 มิ.ย. 62 เวลา 12:00   ถึงวันที่   24 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานรังสีวินิจฉัย
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ31/05/2562 เวลา 16:23:51
วันที่ใช้ห้อง 24 มิ.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   24 มิ.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม สอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ07/06/2562 เวลา 11:40:29
วันที่ใช้ห้อง 24 มิ.ย. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   24 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม สัมภาษณ์โควตาแพทย์ประจำบ้าน
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ05/06/2562 เวลา 16:18:14
วันที่ใช้ห้อง 21 มิ.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   21 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ติดตามการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2562
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ11/06/2562 เวลา 14:23:46
วันที่ใช้ห้อง 21 มิ.ย. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   21 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุม พัฒนาศักยาภาพครู ข ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ14/06/2562 เวลา 15:34:46
วันที่ใช้ห้อง 20 มิ.ย. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   20 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สสจ.กจ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม MOPH CIO Conference ครั้งที่ 6/2562
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ11/06/2562 เวลา 08:45:57
วันที่ใช้ห้อง 20 มิ.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   20 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ11/06/2562 เวลา 08:56:16
วันที่ใช้ห้อง 20 มิ.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   20 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม คัดเลือกบรรจุพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 35 รายการ