ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ25/04/2561 เวลา 07:59:39
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม แนวทางการสอบสวนวัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรง
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ20/04/2561 เวลา 15:16:04
วันที่ใช้ห้อง 03 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ติดตามงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ03/04/2561 เวลา 10:55:35
วันที่ใช้ห้อง 04 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม คณะกรรมการตรวจพื้นที่การประกวดจังหวัด TO BE NO.1
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ04/05/2561 เวลา 11:24:26
วันที่ใช้ห้อง 04 พ.ค. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   04 พ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม วัคซีนพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ26/03/2561 เวลา 14:45:13
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ติดตามงานจังหวัดชายแดนและเศรษฐกิจพิเศษ
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ27/04/2561 เวลา 14:21:25
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม คัดเลือก (สัมภาษณ์) นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ30/04/2561 เวลา 14:35:43
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   07 พ.ค. 61 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ งานก่อสร้าง บริหารทั่วไป   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการจัดงาน
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ20/04/2561 เวลา 11:43:34
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 พ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายทศพร คงวิวัฒน์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานอาเซียนและเขตพัฒนาเศรฐกิจพิเศษ
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ27/04/2561 เวลา 09:06:02
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 พ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สสจ.กจ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมเตรียมงานนิเทศงาน
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ18/04/2561 เวลา 14:05:26
วันที่ใช้ห้อง 10 พ.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   10 พ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานนิติการ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานนิติการ
วาระการประชุม โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 34 รายการ