ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 08:37:26
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม นักศึกษารายงานตัว
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ11/07/2560 เวลา 15:33:36
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 60 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 ส.ค. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3/2560
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ13/07/2560 เวลา 16:34:20
วันที่ใช้ห้อง 02 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการสุขศาลาพระราชทานร.ร.ตชด.
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ11/07/2560 เวลา 15:35:12
วันที่ใช้ห้อง 02 ส.ค. 60 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 ส.ค. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม อบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย "372 ชม"
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ11/07/2560 เวลา 15:36:09
วันที่ใช้ห้อง 03 ส.ค. 60 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 ส.ค. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม อบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย "372 ชม"
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ13/07/2560 เวลา 15:03:13
วันที่ใช้ห้อง 04 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ส.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม long term care
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ14/07/2560 เวลา 09:00:20
วันที่ใช้ห้อง 04 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ส.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม อบรมให้ความรู้จนท.สาธารณสุขจัดทำทะเบียนมะเร็ง
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ02/08/2560 เวลา 16:15:56
วันที่ใช้ห้อง 04 ส.ค. 60 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 ส.ค. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาแผน ฯ
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ11/07/2560 เวลา 15:37:35
วันที่ใช้ห้อง 07 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ส.ค. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม อบรมโปรแกรม TB
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ11/07/2560 เวลา 15:39:09
วันที่ใช้ห้อง 07 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ส.ค. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม ตระหนักรู้สถานการณ์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 57 รายการ