ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ02/10/2560 เวลา 14:49:22
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 60 เวลา 10:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ28/09/2560 เวลา 10:04:51
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 60 เวลา 13:30   ถึงวันที่   03 ต.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สสจ.กจ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุม กวป.
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ20/09/2560 เวลา 11:27:05
วันที่ใช้ห้อง 04 ต.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายปรีชา เหลืองชูเชิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบปรับจังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ22/09/2560 เวลา 16:41:35
วันที่ใช้ห้อง 05 ต.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ต.ค. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม COP กายภาพบำบัด
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ04/10/2560 เวลา 15:14:54
วันที่ใช้ห้อง 05 ต.ค. 60 เวลา 10:00   ถึงวันที่   05 ต.ค. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สสจ.กจ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ15/09/2560 เวลา 08:39:04
วันที่ใช้ห้อง 06 ต.ค. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 ต.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุมทีมทำคู่มือ อสม.
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ05/10/2560 เวลา 11:37:18
วันที่ใช้ห้อง 09 ต.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ต.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ13/09/2560 เวลา 14:32:36
วันที่ใช้ห้อง 10 ต.ค. 60 เวลา 13:30   ถึงวันที่   10 ต.ค. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ19/09/2560 เวลา 15:16:17
วันที่ใช้ห้อง 11 ต.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 ต.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินงานวัณโรค
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ05/10/2560 เวลา 15:09:17
วันที่ใช้ห้อง 11 ต.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 ต.ค. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม พิจารณากำหนดวิธีการคัดเลือกตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 22 รายการ