ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ21/11/2560 เวลา 10:46:41
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 60 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6 ดูงานที่ สสจ.
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ22/11/2560 เวลา 16:26:36
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 60 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม คัดเลือกข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ04/12/2560 เวลา 11:31:06
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 60 เวลา 13:30   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สสจ.กจ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ04/12/2560 เวลา 13:38:57
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 60 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สสจ.กจ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ24/10/2560 เวลา 20:24:32
วันที่ใช้ห้อง 08 ธ.ค. 60 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 ธ.ค. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม ประชุมราชการเครือข่ายโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ27/10/2560 เวลา 08:45:45
วันที่ใช้ห้อง 08 ธ.ค. 60 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 ธ.ค. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานสารบรรณ บริหารทั่วไป   สำหรับแผนก งานสารบรรณ
วาระการประชุม ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ04/12/2560 เวลา 13:41:28
วันที่ใช้ห้อง 08 ธ.ค. 60 เวลา 09:30   ถึงวันที่   08 ธ.ค. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สสจ.กจ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ชี้แจงแนวทางการพัฒนาศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุขและศูนย์บริการระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ปี 2561 (รวมกลุ่มเป้าหมายใหม่ 11 แห่ง)
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ13/11/2560 เวลา 16:32:13
วันที่ใช้ห้อง 08 ธ.ค. 60 เวลา 13:30   ถึงวันที่   08 ธ.ค. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ประชุมกีฬาสาธารณสุข ปี 2560
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ13/11/2560 เวลา 09:47:01
วันที่ใช้ห้อง 12 ธ.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประกวด อสม.
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ13/11/2560 เวลา 09:48:37
วันที่ใช้ห้อง 12 ธ.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประกวด อสม.
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 50 รายการ