ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ23/02/2561 เวลา 13:24:20
วันที่ใช้ห้อง 02 มี.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 มี.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ประชุมการรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน ( EMS )
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ21/02/2561 เวลา 09:55:19
วันที่ใช้ห้อง 02 มี.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 มี.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานพัสดุ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก งานพัสดุ
วาระการประชุม พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ26/02/2561 เวลา 13:15:14
วันที่ใช้ห้อง 05 มี.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 มี.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม สุขศาลาพระราชทาน
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ20/02/2561 เวลา 13:27:53
วันที่ใช้ห้อง 06 มี.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 มี.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม คัดเลือก ผอ.รพ.สต. ระดับอาวุโส/ชำนาญงาน
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ21/02/2561 เวลา 09:56:30
วันที่ใช้ห้อง 06 มี.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 มี.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานพัสดุ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก งานพัสดุ
วาระการประชุม พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ26/02/2561 เวลา 11:08:56
วันที่ใช้ห้อง 07 มี.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 มี.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ งานพัสดุ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก งานพัสดุ
วาระการประชุม พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ02/03/2561 เวลา 15:55:12
วันที่ใช้ห้อง 07 มี.ค. 61 เวลา 10:00   ถึงวันที่   07 มี.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม จัดซื้อร่วมเวชภัณฑ์มิใช่ยา
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ26/02/2561 เวลา 10:50:17
วันที่ใช้ห้อง 07 มี.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 มี.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุม สาขา RDU
รายละเอียด

ห้องประชุมหลวงปู่หลิว ชั้น 3 ห้องที่1

อนุมัติ02/03/2561 เวลา 15:51:47
วันที่ใช้ห้อง 07 มี.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 มี.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ตรวจราชการ สาขาสุขภาพจิต
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ06/03/2561 เวลา 08:39:48
วันที่ใช้ห้อง 07 มี.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 มี.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม รับตรวจราชการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 47 รายการ