ลงทะเบียนอบรม

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง แผนก สถานที่ปฏิบัติงาน
1นายเอกชัย ศรีสละเจ้าพนักงานสถิติกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี แก้ไข  ลบ
2นายสมชาย ใจดีนักประชาสัมพันธ์งานการเงินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรโยค แก้ไข  ลบ
3นางสายใจ สุวรรณกุลนักจัดการงานทั่วไปกลุ่มง่านบริหารทั่วไปโรงพยาบาลทองผาภูมิ แก้ไข  ลบ
4นางสาวสมใจ ยิ่งเสมอพยาบาลวิชาชีพผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน แก้ไข  ลบ
5นายสรพงษ์ เจริญประทีปเจ้าพนักงานเภสัชกรรมงานพัสดุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี แก้ไข  ลบ
6นางสาววนิดา เจริญภักดีเภสัชกรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี แก้ไข  ลบ
7นายวรรณะ วีระผาสุกเภสัชกรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี แก้ไข  ลบ
8นายธนวรรธน์ บ่อเกิดนักวิชาการคอมพิวเตอร์ยุทธศาสตร์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี แก้ไข  ลบ
9นายกชพร จันทร์ศิรินักวิชาการคอมพิวเตอร์พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี แก้ไข  ลบ
10นายสุรเชษฐ์ ฟักเขียวนักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.บ้านไร่เจริญสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย แก้ไข  ลบ
ค้นเจอทั้งหมด 11 รายการ