ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ28/11/2562 เวลา 08:33:51
วันที่ใช้ห้อง 27 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม PMผู็พิการ
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ28/11/2562 เวลา 08:37:55
วันที่ใช้ห้อง 26 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาการเด็กปฐมวัยจ.กาญจนบุรีปี2563
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ22/11/2562 เวลา 12:43:12
วันที่ใช้ห้อง 25 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมโปรแกรม LTC
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ04/12/2562 เวลา 14:32:27
วันที่ใช้ห้อง 24 ธ.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   24 ธ.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม เตรียการรับการตรวจราชการ
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ28/11/2562 เวลา 09:08:29
วันที่ใช้ห้อง 24 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม PMแม่และเด็ก
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ28/11/2562 เวลา 08:56:07
วันที่ใช้ห้อง 23 ธ.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   23 ธ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล กวป.
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ04/12/2562 เวลา 13:17:20
วันที่ใช้ห้อง 23 ธ.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   23 ธ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม เตรียมความพร้อมตรวจเตือนบุหรี่ - สุรา
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ29/11/2562 เวลา 16:13:17
วันที่ใช้ห้อง 20 ธ.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   20 ธ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายวรรณะ วีระผาสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วาระการประชุม พบส.เภสัชกรรม
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ28/11/2562 เวลา 08:50:02
วันที่ใช้ห้อง 20 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   20 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายงานวัยรุ่นจ.กาญจนบุรีปี2563
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ03/12/2562 เวลา 14:41:20
วันที่ใช้ห้อง 19 ธ.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   19 ธ.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 39 รายการ