ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ18/02/2562 เวลา 10:05:10
วันที่ใช้ห้อง 26 ก.พ. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   26 ก.พ. 62 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการสาธารณสุข
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ17/01/2562 เวลา 11:47:03
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.พ. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   25 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ กรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ08/02/2562 เวลา 13:25:32
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.พ. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   25 ก.พ. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม ซักซ้อมความเข้าใจระเบียบ กพ.ว่าด้วยเงิน พตส.
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ04/02/2562 เวลา 12:36:43
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.พ. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านช่วยเหลือจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ05/02/2562 เวลา 13:39:44
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.พ. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม องกรค์ ARC เข้าพบนายแพทย์ สสจ. เพื่อชี้แจ้งโครงการวัณโรค
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ10/01/2562 เวลา 15:55:27
วันที่ใช้ห้อง 22 ก.พ. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   22 ก.พ. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมสรุปผลการตรวจ ฯ
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ10/01/2562 เวลา 15:56:41
วันที่ใช้ห้อง 22 ก.พ. 62 เวลา 12:00   ถึงวันที่   22 ก.พ. 62 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม รับประทานอาหารกลางวัน
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ18/02/2562 เวลา 16:08:59
วันที่ใช้ห้อง 22 ก.พ. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   22 ก.พ. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายวรรณะ วีระผาสุก   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วาระการประชุม พบส.เภสัชกรรม
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ10/01/2562 เวลา 15:54:04
วันที่ใช้ห้อง 22 ก.พ. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   22 ก.พ. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมเตรียมสรุปการตรวจ ฯ
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ18/02/2562 เวลา 09:13:14
วันที่ใช้ห้อง 21 ก.พ. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   21 ก.พ. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สสจ.กจ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม MOPH CIO Conference ครั้งที่ 4/2562
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 38 รายการ