ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ01/08/2562 เวลา 15:12:22
วันที่ใช้ห้อง 25 ต.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   25 ต.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม ประชุมการจัดหากระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 13 เขต
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ07/10/2562 เวลา 09:21:56
วันที่ใช้ห้อง 21 ต.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   21 ต.ค. 62 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นายรามมินทร์ ราศรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม ประชุมคระกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ23/09/2562 เวลา 10:10:40
วันที่ใช้ห้อง 16 ต.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   16 ต.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานวัณโรค
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ11/10/2562 เวลา 15:03:17
วันที่ใช้ห้อง 15 ต.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   15 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม ประชุมการดำเนินงานด้านสาธารณสุข บ้านไล่โว่ บ้านสาละวะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติในจังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ11/10/2562 เวลา 14:34:35
วันที่ใช้ห้อง 15 ต.ค. 62 เวลา 12:00   ถึงวันที่   15 ต.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ08/10/2562 เวลา 16:07:16
วันที่ใช้ห้อง 15 ต.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   15 ต.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมผู้บริหารงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ20/09/2562 เวลา 13:18:06
วันที่ใช้ห้อง 15 ต.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   15 ต.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ชี้แจงแนวทางการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ11/10/2562 เวลา 08:22:47
วันที่ใช้ห้อง 11 ต.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   11 ต.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ผช.ศศิวรรณ   สำหรับแผนก งานสารบรรณ
วาระการประชุม จัดทำสื่อการสอนสำหรับบ้านสาละวะ
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ08/10/2562 เวลา 11:24:55
วันที่ใช้ห้อง 08 ต.ค. 62 เวลา 15:00   ถึงวันที่   08 ต.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กณิศ จิตยุทธ   สำหรับแผนก งานสารบรรณ
วาระการประชุม นายแพทย์ สสจ.กจ.
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ24/09/2562 เวลา 14:11:24
วันที่ใช้ห้อง 07 ต.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 ต.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม คัดเลือก ผอ.รพ.สต.ระดับชำนาญงาน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 14 รายการ