ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ13/12/2561 เวลา 09:29:04
วันที่ใช้ห้อง 28 ธ.ค. 61 เวลา 10:00   ถึงวันที่   28 ธ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายวรรณะ วีระผาสุก   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วาระการประชุม พบส.เภสัขกรรม
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ07/12/2561 เวลา 14:56:42
วันที่ใช้ห้อง 28 ธ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ธ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานรังสีทางการแพทย์
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ23/11/2561 เวลา 14:17:58
วันที่ใช้ห้อง 27 ธ.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   27 ธ.ค. 61 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ12/11/2561 เวลา 09:47:48
วันที่ใช้ห้อง 26 ธ.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   26 ธ.ค. 61 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม ประชุมพัฒนาเครือข่ายงานอาชีวเวชศาสตร์
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ12/12/2561 เวลา 19:22:18
วันที่ใช้ห้อง 26 ธ.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   26 ธ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก งานโสตฯและซ่อมบำรุง
วาระการประชุม เรื่องประชุมสือสารสุขภาพ
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ14/12/2561 เวลา 13:00:33
วันที่ใช้ห้อง 26 ธ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 ธ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายวรรณะ วีระผาสุก   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วาระการประชุม ประชุมผู้รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยระดับอำเภอ
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ12/11/2561 เวลา 10:04:49
วันที่ใช้ห้อง 25 ธ.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   25 ธ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม ประชุมเครือข่ายสาธารณสุข และ อปท พัฒนาสู่ Green&Clean Com
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ07/12/2561 เวลา 14:55:30
วันที่ใช้ห้อง 24 ธ.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   24 ธ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตร
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ03/12/2561 เวลา 14:46:56
วันที่ใช้ห้อง 24 ธ.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   24 ธ.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม คณะทำงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ07/12/2561 เวลา 16:17:21
วันที่ใช้ห้อง 24 ธ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 ธ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพงานกายภาพบำบัด
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 31 รายการ