ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ12/10/2561 เวลา 09:42:19
วันที่ใช้ห้อง 31 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 ต.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุม กวป.
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ12/10/2561 เวลา 10:58:20
วันที่ใช้ห้อง 30 ต.ค. 61 เวลา 10:00   ถึงวันที่   30 ต.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานพัสดุ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก งานพัสดุ
วาระการประชุม พิจารณาครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๑ รายการ(ครั้งที่๒)
รายละเอียด

ห้องประชุมหลวงปู่หลิว ชั้น 3 ห้องที่ 2

อนุมัติ05/10/2561 เวลา 11:47:23
วันที่ใช้ห้อง 29 ต.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   29 ต.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุมติดตามการขับเคลื่อนประเด็นสมัชชาสุขภาพจังหวัด
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ16/10/2561 เวลา 16:34:49
วันที่ใช้ห้อง 24 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 ต.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินโครงการสาธารณสุข 100 ปี
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ16/10/2561 เวลา 16:27:59
วันที่ใช้ห้อง 19 ต.ค. 61 เวลา 10:00   ถึงวันที่   19 ต.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายวรรณะ วีระผาสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วาระการประชุม พบส.เภสัชกรรม
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ02/10/2561 เวลา 14:37:03
วันที่ใช้ห้อง 19 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุมชมรม อสม.จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ04/10/2561 เวลา 09:16:30
วันที่ใช้ห้อง 19 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานกองทุนตำบล จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ10/10/2561 เวลา 15:28:34
วันที่ใช้ห้อง 18 ต.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   18 ต.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมผู้บริหารสำนักงานธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ16/10/2561 เวลา 09:03:24
วันที่ใช้ห้อง 17 ต.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   17 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ16/10/2561 เวลา 12:54:21
วันที่ใช้ห้อง 17 ต.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   17 ต.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม ประชุมสื่อสารนโยบายและชี้แจงแผนปฏิบติการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 22 รายการ