ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ03/07/2561 เวลา 08:47:34
วันที่ใช้ห้อง 31 ก.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   31 ก.ค. 61 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม จัดทำข้อมูล health profile ครั้งที่ 3
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ12/07/2561 เวลา 11:34:57
วันที่ใช้ห้อง 26 ก.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   26 ก.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ25/06/2561 เวลา 15:24:32
วันที่ใช้ห้อง 26 ก.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   26 ก.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานทันต สาธารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วาระการประชุม พบส.ทันตกรรม
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ13/07/2561 เวลา 16:10:57
วันที่ใช้ห้อง 26 ก.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   26 ก.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานกองทุนตำบล จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ22/06/2561 เวลา 16:37:16
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   25 ก.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สสจ.กจ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมจัดทำแผน
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ04/07/2561 เวลา 09:44:57
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   25 ก.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สสจ.กจ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมจัดทำแผน ครั้งที่2/2561
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ02/07/2561 เวลา 10:35:39
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 ก.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุมถอดบทเรียน รพ.สต. ติดดาว
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ06/07/2561 เวลา 13:54:52
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 ก.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพ
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ10/07/2561 เวลา 09:50:28
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   24 ก.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สสจ.กจ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุม SAT
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ12/07/2561 เวลา 08:49:03
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   24 ก.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สสจ.กจ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ดูสไลด์รับตรวจราชการ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 40 รายการ