ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ01/12/2560 เวลา 15:50:44
วันที่ใช้ห้อง 05 ม.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 ม.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ประชุมผู้รับผิดชอบงานมะเร็งระดับจังหวัด/อำเภอ
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ05/01/2561 เวลา 11:17:19
วันที่ใช้ห้อง 08 ม.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ม.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายสยาม บัวทอง   สำหรับแผนก งานโสตฯและซ่อมบำรุง
วาระการประชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพบสื่อมวลชน
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ28/12/2560 เวลา 14:05:00
วันที่ใช้ห้อง 08 ม.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 ม.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม ทำสัญญารับทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ28/12/2560 เวลา 15:22:10
วันที่ใช้ห้อง 08 ม.ค. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   08 ม.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สสจ.กจ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุม กวป.
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ04/01/2561 เวลา 16:03:12
วันที่ใช้ห้อง 09 ม.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ม.ค. 61 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม ประชุมบูรณาการการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ05/01/2561 เวลา 10:57:05
วันที่ใช้ห้อง 09 ม.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   09 ม.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานสารบรรณ บริหารทั่วไป   สำหรับแผนก งานสารบรรณ
วาระการประชุม จัดเทศกาลปีใหม่
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ22/12/2560 เวลา 15:36:49
วันที่ใช้ห้อง 10 ม.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   10 ม.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายวิโรจน์ หัตถา   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานวัยเรียน
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ25/12/2560 เวลา 14:33:28
วันที่ใช้ห้อง 10 ม.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   10 ม.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานยาเสพติด
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ03/01/2561 เวลา 10:08:36
วันที่ใช้ห้อง 10 ม.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   10 ม.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก นวก.สธ. เชี่ยวชาญ (ด้านนบริการทางวิชาการ)
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ05/01/2561 เวลา 09:38:39
วันที่ใช้ห้อง 10 ม.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   10 ม.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม แผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program)
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 31 รายการ