ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ25/03/2562 เวลา 14:35:02
วันที่ใช้ห้อง 30 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 เม.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ประชุมเพื่อกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่(PPA)ปี2562
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ25/03/2562 เวลา 16:04:52
วันที่ใช้ห้อง 26 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 เม.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมผู้รับผิดชอบงานวัยทำงาน
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ04/03/2562 เวลา 11:33:41
วันที่ใช้ห้อง 23 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 เม.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุมวิชาการงาน Palliative Care เขตสุขภาพที่ 5
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ18/04/2562 เวลา 13:59:45
วันที่ใช้ห้อง 22 เม.ย. 62 เวลา 14:00   ถึงวันที่   22 เม.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม ประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลความต้องการวัตถุดิบสมุนไพร
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ11/04/2562 เวลา 08:42:49
วันที่ใช้ห้อง 22 เม.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   22 เม.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ13/03/2562 เวลา 13:40:42
วันที่ใช้ห้อง 19 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 เม.ย. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ประชุมติดตามการดำเนินงานองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านเอดส์
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ05/04/2562 เวลา 09:21:02
วันที่ใช้ห้อง 18 เม.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   18 เม.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุมกรรมการสมัชชาและเครือข่ายธรรมนูญตำบล จังหวัดกาญนบุรี
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ20/03/2562 เวลา 16:41:48
วันที่ใช้ห้อง 18 เม.ย. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   18 เม.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ25/03/2562 เวลา 09:16:12
วันที่ใช้ห้อง 17 เม.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   17 เม.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ประชุมการออกตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมาย พรบ.ยาสูบและแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ10/04/2562 เวลา 11:07:53
วันที่ใช้ห้อง 17 เม.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   17 เม.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมผู้บริหารงานของสสจ.กาญจนบุรี ครั้งที่6/2562
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 28 รายการ