ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ06/08/2562 เวลา 09:56:39
วันที่ใช้ห้อง 30 ส.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   30 ส.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม ประชุมประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ25/07/2562 เวลา 08:52:13
วันที่ใช้ห้อง 30 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ขอใช้ห้องแทนห้องประกันฯที่จะปรับปรุง
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ31/07/2562 เวลา 08:45:51
วันที่ใช้ห้อง 30 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมคีตะมวยไทย
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ11/07/2562 เวลา 16:25:29
วันที่ใช้ห้อง 29 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ส.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประกวดผลงานวิชาการ
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ11/07/2562 เวลา 16:27:34
วันที่ใช้ห้อง 29 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ส.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประกวดผลงานวิชาการ
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ11/07/2562 เวลา 16:29:10
วันที่ใช้ห้อง 29 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ส.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประกวดผลงานวิชาการ
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ19/08/2562 เวลา 13:56:28
วันที่ใช้ห้อง 29 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ส.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประกวดผลงานวิชาการ
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ11/07/2562 เวลา 16:24:51
วันที่ใช้ห้อง 28 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ส.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประกวดผลงานวิชาการ
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ11/07/2562 เวลา 16:28:43
วันที่ใช้ห้อง 28 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ส.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประกวดผลงานวิชาการ
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ06/08/2562 เวลา 15:41:05
วันที่ใช้ห้อง 28 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ส.ค. 62 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ติดตามกลไกลการดำเนินงานวัณโรค
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 47 รายการ