ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ30/10/2560 เวลา 15:42:07
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ย. 60 เวลา 14:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สสจ.กจ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม VDO Conference ชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการใช้ฐานข้อมูลการเกิดและการตายรายบุคคล ของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ10/10/2560 เวลา 11:12:01
วันที่ใช้ห้อง 03 พ.ย. 60 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 พ.ย. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ18/10/2560 เวลา 16:19:36
วันที่ใช้ห้อง 06 พ.ย. 60 เวลา 08:30   ถึงวันที่   06 พ.ย. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุม it
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ03/11/2560 เวลา 15:10:26
วันที่ใช้ห้อง 06 พ.ย. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 พ.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ประชุมฝ่าย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ24/10/2560 เวลา 11:39:32
วันที่ใช้ห้อง 06 พ.ย. 60 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 พ.ย. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน DHS-RTIระดับประเทศ
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ31/10/2560 เวลา 11:11:57
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ย. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 พ.ย. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม เรื่อง เมืองสมุนไพร
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ02/11/2560 เวลา 09:23:40
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ย. 60 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 พ.ย. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมงาน IT
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ07/11/2560 เวลา 11:04:01
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ย. 60 เวลา 14:00   ถึงวันที่   08 พ.ย. 60 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ งานพัสดุ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก งานพัสดุ
วาระการประชุม ประชุมงานกีฬาสี 2560
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ30/10/2560 เวลา 10:26:29
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ย. 60 เวลา 13:00   ถึงวันที่   09 พ.ย. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ม.41
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ30/10/2560 เวลา 15:34:59
วันที่ใช้ห้อง 10 พ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 พ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สสจ.กจ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ถอดบทเรียนศูนย์ปฎิบัติการด้านการแพทย์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 38 รายการ